Terms Of Use
Gebruiksvoorwaarden Fakka.nl

Basisvoorwaarden

1. Je moet ten minste 13 jaar oud zijn om Fakka.nl te gebruiken.
2. Je mag geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreuk makende, haatdragende, pornografische of seksueel getinte foto's of andere inhoud via Fakka.nl publiceren.
3. Jouw Fakka.nl account is niet jouw eigendom, en kan zonder opgaaf van reden gesloten worden mocht je je niet aan de richtlijnen houden.
4. Ondanks dat jouw account niet jouw eigendom is ben je welverantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account plaatsvinden en je gaat ermee akkoord dat je je account, volgers, gebruikersnaam of rechten op je account niet verkoopt, overdraagt, in licentie geeft of afstaat aan anderen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts namens hun werkgevers of klanten te maken, verbiedt Fakka.nl het maken van accounts voor iemand anders dan jezelf. Je verklaart ook dat alle gegevens die je bij de registratie of op enig ander moment aan Fakka.nl verstrekt of hebt verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en je stemt ermee in om je gegevens zonodig bij te werken om er zeker van te zijn dat deze waar en nauwkeurig zijn.
5. Je stemt ermee in dat je nimmer aanmeldingsgegevens van andere Fakka.nl-gebruikers zult trachten te achterhalen, te verzamelen of te gebruiken.
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en op veilige wijze bewaren van je wachtwoord.
7. De volgende handelingen zijn niet toegestaan: het belasteren, stalken, pesten, uitschelden, treiteren, bedreigen, belachelijk maken of intimideren van natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het publiceren van privé- of vertrouwelijke gegevens via Fakka.nl, met inbegrip van, maar niet beperkt tot creditcardgegevens, burgerservicenummers of alternatieve nationale-identiteitsgegevens, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.
8. Je mag Fakka.nl niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je stemt ermee in dat je je zult houden aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau) die van toepassing zijn op je gebruik van Fakka.nl en je Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
9. Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, foto's, afbeeldingen, profielen, audio- en videoclips, geluiden, muzikale werken, auteursrechtelijk beschermde werken, toepassingen, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk 'Inhoud') die je op of via Fakka.nl verzendt, publiceert of weergeeft.
10. Je mag jezelf geen toegang verschaffen tot de API van Fakka.nl.
11. Je mag geen ongewenste e-mails, reacties, vind-ik-leuks of andere vormen van commerciële of anderszins ongepaste communicatie (oftewel 'spam') verzenden naar andere Fakka.nl-gebruikers.
12. Je mag geen domeinnamen of web-URL's in je gebruikersnaam opnemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fakka.nl.
13. Het is niet toegestaan om Fakka.nl of de servers of netwerken die zijn verbonden met Fakka.nl te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. Je mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in of ingrijpen in de manier waarop een Fakka.nl-pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
14. Je dient je te houden aan de richtlijnen van de Fakka.nl-community. Deze kun je hier nalezen: URL
15. Je mag geen accounts voor Fakka.nl maken op ongeoorloofde manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
16. Je mag niet proberen om een andere gebruiker te beperken in het gebruiken of genieten van Fakka.nl en je mag schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden van Fakka.nl niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
17. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van Fakka.nl resulteren in beëindiging van je Fakka.nl-account. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Fakka.nl geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor de Inhoud die wordt gepubliceerd op Fakka.nl en dat je Fakka.nl geheel op eigen risico gebruikt. Als je handelt in strijd met de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden of een juridisch risico dan wel een risico van enige andere aard vormt voor Fakka.nl, kunnen we het aanbieden van Fakka.nl aan jou geheel of gedeeltelijk stopzetten. Voorwaarden ‘Blog’
1. Met blog wordt de sectie binnen Fakka.nl bedoeld waarop gebruikers autonoom de mogelijkheid hebben om openbare artikelen te schrijven die te zien zijn op het wereld wijde web.
2. Als je een artikel plaatst op het blog ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en ben je zelf aansprakelijk. Dit betekent onder andere, maar niet uitsluitend, dat je zelf verantwoording draagt voor het hebben van alle rechten op hetgeen je publiceert en dus geen inbreuk maakt op het o.a. auteursrecht en andere Europese, nationale of lokale wetgeving. Je verklaart en garandeert dat: (i) je de eigenaar bent van de Inhoud die door jou wordt gepubliceerd op of via Fakka.nl of anderszins gerechtigd bent om de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld te verlenen, (ii) het publiceren en gebruiken van je Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten, (iii) je instemt om alle royalty's, honoraria en overige geldbedragen te betalen die verschuldigd zijn wegens de Inhoud die je op of via Fakka.nl publiceert, en (iv) je het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren in je rechtsgebied.
3. Wij adviseren uitdrukkelijk onze gebruikers om geen foto’s van professionele fotografen, AP of diensten zoals Getty images te gebruiken zonder dat zij hiervan de volledige licenties bezitten. Ondanks ons advies zijn wij niet verantwoordelijk als gebruikers toch zonder toestemming foto’s plaatsen waarop zij de rechten niet hebben, en zijn alle kosten die daaraan verbonden zijn voor de desbetreffende gebruiker.

Algemene voorwaarden

1. We behouden ons het recht voor om Fakka.nl of je toegang tot Fakka.nl om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment en zonder enige aansprakelijkheid jegens jou aan te passen of te beëindigen. Je kunt je Fakka.nl verwijderen in de account-settings van je account. Als wij je toegang tot Fakka.nl beëindigen of als je besluit je account te deactiveren, zullen je foto's, reacties, vind-ik-leuks, vriendschappen en alle andere gegevens niet meer toegankelijk zijn via je account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet meer naar je gebruikersnaam en je foto's navigeren), maar deze materialen en gegevens kunnen wel op Fakka.nl aanwezig blijven (bijvoorbeeld als je Inhoud door anderen opnieuw is gedeeld).
2. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
3. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om je in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte voorwaarden van kracht worden. Je gaat ermee akkoord dat wij je in kennis stellen van de Bijgewerkte voorwaarden door ze op Fakka.nl te publiceren en dat je na de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden door de Service te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) je je akkoord verklaart met de Bijgewerkte voorwaarden. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijgewerkte voorwaarden derhalve door te lezen voordat je de Service gebruikt. De Bijgewerkte voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte voorwaarden; deze zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op je gebruik van de Service. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
4. We behouden ons het recht voor om elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook de toegang tot Fakka.nl te weigeren.
5. We behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om wat voor reden dan ook te laten vervallen.
6. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, Inhoud of accounts met Inhoud die volgens ons inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren en/of te monitoren.
7. Je bent zelf verantwoordelijk voor je interacties met andere gebruikers van Fakka.nl, zowel online als offline. Je stemt ermee in dat Fakka.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van welke gebruiker dan ook. Fakka.nl behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen jou en andere gebruikers te monitoren of om daarin een verzoenende of corrigerende rol te spelen. Gebruik in je interactie met anderen je gezonde verstand, ook wanneer het gaat om het publiceren van Inhoud of persoonlijke of andere gegevens.
8. De Service of de communicatie die je van de Service ontvangt, kan een of meer links naar websites of functies van derden bevatten. Ook afbeeldingen of reacties binnen de Service kunnen links naar websites of functies van derden bevatten. De Service kan ook inhoud van derden bevatten die buiten onze invloedssfeer valt en die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Functionaliteit op de Service kan ook interacties tussen de Service en een website of functie van derden toestaan, met inbegrip van toepassingen die de Service of je profiel op de Service verbinden met een website of functie van derden. Zo kan de Service een functie bevatten waarmee je Inhoud van de Service of je Inhoud kunt delen met derden, om deze vervolgens te publiceren op de service of toepassing van de betreffende derden. Om gebruik te maken van deze functionaliteit, moet je je meestal aanmelden bij je account op de service van derden; dit gebeurt op eigen risico. Fakka.nl heeft geen controle over deze webservices van derden, noch over hun inhoud. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Fakka.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke services of functies van derden. COMMUNICATIE EN ZAKELIJKE TRANSACTIES MET DERDEN VIA DE SERVICE VERLOPEN UITSLUITEND TUSSEN JOU EN BETREFFENDE DERDEN. Je kunt, geheel naar eigen inzicht en risico, gebruik maken van toepassingen die de Service of je profiel op de Service verbinden met services van derden ('Toepassingen'), waarna dergelijke Toepassingen interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met je profiel op de Service. Door dergelijke Toepassingen te gebruiken, erken je en ga je akkoord met het volgende: (i) indien je een Toepassing gebruikt om gegevens te delen, stem je erin toe dat gegevens over je profiel op de Service worden gedeeld, (ii) je gebruik van de Toepassing kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar worden gemaakt en/of met jou in verband kunnen worden gebracht, zelfs als Fakka.nl deze gegevens niet zelf heeft verstrekt, en (iii) het gebruik van een Toepassing vindt naar eigen keuze en voor eigen risico plaats, en je zult de Fakka.nl -partijen (hieronder gedefinieerd) schadeloos stellen voor activiteiten die plaatsvinden in verband met de Toepassing.
9. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor alle datakosten die je maakt door het gebruik van Fakka.nl.
10. 'Crawling', 'scraping', 'caching' of je op enige andere geautomatiseerde wijze toegang verschaffen tot inhoud op Fakka.nl, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikersprofielen en foto's is niet toegestaan (behoudens als dit het gevolg is van normale zoekmachineprotocollen of -technologieën die met de uitdrukkelijke toestemming van Fakka.nl door een zoekmachine worden gebruikt).

Rechten

1. Fakka.nl claimt geen eigendom van Inhoud die je op of via de Service publiceert. In plaats daarvan verleen je hierbij aan Fakka.nl een niet-uitsluitende, volledig betaalde en royaltyvrije, overdraagbare, in sublicentie gegeven, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Inhoud die je op of via de Service publiceert, met inachtneming van het Privacybeleid van de Service, zoals hier URL kan worden nagelezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 3 ('Het delen van je gegevens'), 4 ('Hoe we je gegevens opslaan') en 5 ('Jouw keuzes met betrekking tot je gegevens'). Je kunt kiezen wie je Inhoud en activiteiten, met inbegrip van je foto's, kan bekijken, zoals beschreven in het Privacybeleid.
2. Sommige delen van de Service worden ondersteund door reclame-inkomsten en kunnen derhalve advertenties en promoties bevatten; je gaat ermee akkoord dat Fakka.nl dergelijke reclame en promoties kan weergeven op de Service of in combinatie met je Inhoud. Het uiterlijk, de inhoud en de reikwijdte van dergelijke reclame en promoties kan zonder specifieke kennisgeving aan jou worden gewijzigd.
3. Je erkent dat we betaalde services, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie mogelijk niet altijd als zodanig identificeren.
4. Je verklaart en garandeert dat: (i) je de eigenaar bent van de Inhoud die door jou wordt gepubliceerd op of via Fakka.nl of anderszins gerechtigd bent om de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld te verlenen, (ii) het publiceren en gebruiken van je Inhoud op of via Fakka.nl geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten, (iii) je instemt om alle royalty's, honoraria en overige geldbedragen te betalen die verschuldigd zijn wegens de Inhoud die je op of via Fakka.nl publiceert, en (iv) je het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren in je rechtsgebied.
5. Fakka.nl bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is verleend aan Fakka.nl ('Fakka.nl-inhoud'). Fakka.nl-inhoud wordt beschermd door wetgeving inzake het auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving, en aangezien de juridische relatie tussen jou en Fakka.nl bestaat, heeft en behoudt Fakka.nl alle rechten ten aanzien van de Fakka.nl-inhoud en de Service. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Fakka.nl-inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Fakka.nl-inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
6. Alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Fakka.nl mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fakka.nl niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.
7. Hoewel Fakka.nl beoogt de Service zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de Service wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. Fakka.nl behoudt zich bovendien het recht voor om Inhoud om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de Service. Inhoud die van de Service wordt verwijderd, blijft mogelijk wel opgeslagen door Fakka.nl, bijvoorbeeld om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder gerechtelijk bevel. Daarom raadt Fakka.nl je aan om zelf back-ups te maken van je Inhoud. Met andere woorden: Fakka.nl is geen back-upservice en je stemt ermee in dat je voor back-ups of opslag van Inhoud niet uitsluitend op de Service vertrouwt. Fakka.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Service, noch voor het verlies van Inhoud. Je erkent ook dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
8. Je stemt ermee in dat Fakka.nl niet verantwoordelijk is voor de Inhoud die op de Service wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Fakka.nl dergelijke Inhoud goedkeurt of aanbeveelt.
9. Fakka.nl is niet verplicht om Inhoud vooraf te screenen, te controleren, te bewerken of te verwijderen. Indien je Inhoud deze Gebruiksvoorwaarden schendt, ben je mogelijk juridisch verantwoordelijk voor de betreffende Inhoud.
10. Tenzij anders beschreven in het Privacybeleid voor de Service, dat kan worden nagelezen op URL, verklaar je dat alle Inhoud die je op de Service plaatst niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten is, en dat Fakka.nl niet aansprakelijk is voor het gebruik of de openbaarmaking van de Inhoud. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je relatie met Fakka.nl geen vertrouwelijke, fiduciaire of ander type speciale relatie betreft en dat je beslissing om Inhoud te verzenden Fakka.nl niet in een positie plaatst die afwijkt van de positie van het algemene publiek, ook met betrekking tot je Inhoud. Niets van je Inhoud zal Fakka.nl tot vertrouwelijkheid verplichten en Fakka.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van de Inhoud die je verstrekt.
11. Fakka.nl hanteert als beleidsregel dat we geen inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen accepteren dan die we speciaal hebben gevraagd en waarvoor bepaalde specifieke bepalingen, voorwaarden en vereisten van toepassing kunnen zijn. Dit is om misverstanden te voorkomen voor het geval je ideeën lijken op de ideeën die wij onafhankelijk van elkaar hebben uitgewerkt of aan het uitwerken zijn. Bijgevolg accepteert Fakka.nl geen ongevraagde materialen of ideeën en accepteren we geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die ons ongevraagd worden toegezonden. Indien je, ondanks ons beleid, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen toe te zenden, ga je er verder mee akkoord dat het Fakka.nl vrij staat om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwikkeling en marketing van producten en services, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan jou.

Afwijzing van garanties

FAKKA.NL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT FAKKA.NL-INHOUD, WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS', 'ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS' EN 'MET ALLE AANWEZIGE GEBREKEN'. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET GEEFT NOCH FAKKA.NL, NOCH ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJ, NOCH HUN MEDEWERKERS, LEIDINGGEVENDEN, FUNCTIONARISSEN OF AGENTEN (GEZAMENLIJK: DE 'FAKKA.NL-PARTIJEN') ENIGE GARANTIE OF GOEDKEURING VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT: (A) DE SERVICE; (B) DE FAKKA.NL-INHOUD; (C) DE GEBRUIKERSINHOUD OF (D) DE VEILIGHEID MET BETREKKING TOT DE VERZENDING VAN INFORMATIE NAAR FAKKA.NL OF VIA DE SERVICE. BOVENDIEN WIJZEN DE FAKKA.NL-PARTIJEN HIERBIJ ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, EIGENDOM, MAATWERK, HANDEL, RUSTIG GENOT, SYSTEEMINTEGRATIE EN AFWEZIGHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN.

DE FAKKA.NL-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SERVICE OF DE SERVER DIE DE SERVICE BESCHIKBAAR STELT, VRIJ IS VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN. DE FAKKA.NL-PARTIJEN VERKLAREN EN GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE (WAARONDER INSTRUCTIES) OP DE SERVICE NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF NUTTIG IS. JE ERKENT DAT JE GEBRUIK VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. DE FAKKA.NL-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT JE GEBRUIK VAN DE SERVICE BIJ WET IS TOEGESTAAN IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED EN WIJZEN DERGELIJKE GARANTIES DAN OOK EXPLICIET AF. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES BEPERKT OF NIET TOEGESTAAN; DAT BETEKENT DAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING IN JOUW RECHTSGEBIED MOGELIJK NIET OP JOU EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING IS.

DOOR DE SERVICE TE GEBRUIKEN, VERKLAAR EN GARANDEER JE DAT JE ACTIVITEITEN BIJ WET ZIJN TOEGESTAAN IN ELK RECHTSGEBIED WAAR JE DE SERVICE GEBRUIKT.

DE FAKKA.NL-PARTIJEN HEBBEN DE GEPUBLICEERDE INHOUD NIET GOEDGEKEURD EN WIJZEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS NATUURLIJKE PERSONEN OF RECHTSPERSONEN AF VOOR VERLIES, SCHADE (ONGEACHT OF DIT WERKELIJKE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PRIVAATRECHTELIJKE BOETES OF ANDERE SCHADE BETREFT), LETSEL, VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSGROND VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET ENIGE INHOUD.

Beperking van aansprakelijkheid; afstandsverklaring

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE FAKKA.NL-PARTIJEN JEGENS JOU AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, MORELE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE) DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET: (A) DE SERVICE; (B) DE FAKKA.NL-INHOUD; (C) DE GEBRUIKERSINHOUD, (D) JE GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF DE PRESTATIES VAN DE SERVICE; (E) EEN JURIDISCHE PROCEDURE IN VERBAND MET EEN ONDERZOEK VAN DE FAKKA.NL-PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES NAAR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE DOOR JOU OF ENIGE ANDERE PARTIJ, (F) EEN JURIDISCHE PROCEDURE IN VERBAND MET HET AUTEURSRECHT OF ENIGE ANDERE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN; (G) FOUTEN OF NALATIGHEDEN IN DE EXPLOITATIE VAN DE SERVICE, OF (H) ENIGE SCHADE AAN DE COMPUTER OF HET MOBIELE APPARAAT VAN DE GEBRUIKER OF ENIGE ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN BEVEILIGINGSINBREUK OF VAN VIRUSSEN, PROGRAMMEERFOUTEN, SABOTAGE, FRAUDE, FOUTEN, NALATIGHEDEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGING IN DE EXPLOITATIE OF TRANSMISSIE, COMPUTER- OF NETWERKUITVAL OF ENIGE ANDERE (TECHNISCHE) STORING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEGEVENSVERLIES, WERKONDERBREKINGEN, ONNAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN OF COMPUTERSTORINGEN, ZELFS ALS DEZE TE VOORZIEN WAS/WAREN OF ZELFS ALS DE FAKKA.NL-PARTIJEN IN KENNIS ZIJN GESTELD OF HADDEN MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (AL DAN NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, OVERMACHT, EEN TELECOMMUNICATIESTORING OF ONTVREEMDING OF VERNIETIGING VAN DE SERVICE). IN GEEN GEVAL ZULLEN DE FAKKA.NL-PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU OF IEMAND ANDERS VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET VOOR JOU.

JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL DAT JE ENIGE SCHADE OF VERLIES LIJDT OF ENIG LETSEL OPLOOPT ALS GEVOLG VAN HET HANDELEN OF NALATEN VAN FAKKA.NL, DE EVENTUELE SCHADE NIET ONHERSTELBAAR IS EN NIET VOLDOENDE IS OM JE RECHT TE GEVEN EEN GERECHTELIJK VERBOD TE EISEN OP DE EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, SERVICE, EIGENDOM, PRODUCT OF ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS OF ONDER ZEGGENSCHAP STAAT VAN DE FAKKA.NL-PARTIJEN EN DAT JE NIET HET RECHT HEBT OM DE ONTWIKKELING, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE, RECLAME, WEERGAVE OF EXPLOITATIE VAN EEN WEBSITE, EIGENDOM, PRODUCT, SERVICE OF ENIGE ANDERE INHOUD DIE EIGENDOM IS VAN OF ONDER ZEGGENSCHAP STAAT VAN DE FAKKA.NL-PARTIJEN TE VERBIEDEN OF TEGEN TE HOUDEN.

DOOR JEZELF TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE SERVICE BEGRIJP JE DAT JE MOGELIJK AFSTAND DOET VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT VORDERINGEN DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERMOED ZIJN.

FAKKA.NL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDEN EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE VORDERINGEN EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE VORDERINGEN DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT.

Tijdsbeperking ten aanzien van vorderingen

Je stemt ermee in dat elke vordering die je hebt en die voortvloeit uit of verband houdt met je relatie met Fakka.nl dient te worden ingediend binnen een jaar nadat deze vordering ontstond; als deze termijn niet wordt gehonoreerd, zal de vordering voorgoed komen te vervallen. Toepasselijk recht en rechtsgebied Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die gelden in Nederland en de Europese Unie, zonder inachtneming van de principes van wetsconflicten OF HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN, INDIEN ANDERS VAN TOEPASSING.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal de betreffende bepaling als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd; dit zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien Fakka.nl er niet in slaagt om de naleving van enige bepaling van deze Voorwaarden strikt te handhaven, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht. Geen verklaring van afstand van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of blijvende afstand van enige bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde. Fakka.nl behoudt zich het recht voor om deze bepaling inzake geschillenbeslechting te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op geschillen die ontstonden voordat de betreffende wijziging werd doorgevoerd. Deze bepaling inzake geschilbeslechting zal ook na beëindiging van een of al je transacties met Fakka.nl van kracht blijven.

Gebiedsgebonden beperkingen

De informatie die binnen Fakka.nl wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in rechtsgebieden of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Fakka.nl zich in het betreffende rechtsgebied of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Service of enig onderdeel van de Service te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of rechtsgebieden, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, service of functie die Fakka.nl biedt, te beperken.

De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is 23 juli 2017. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Nederlands.