Community Guidelines

Algemeen:

www.Fakka.nl heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Fakka zijn verontschuldigingen aanbiedt. Fakka geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Fakka is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Fakka, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Fakka. Fakka is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Fakka wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Fakka die informatie verschaffen aan Fakka, gaan ermee akkoord dat Fakka onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Fakka zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Fakka) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

Sommige links op deze website leiden tot informatiebronnen van servers die niet door Fakka onderhouden worden of waarover Fakka geen controle uitoefent. Fakka kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van niet-Zuid Fakka sites, of voor de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot deze websites. Een link naar een andere website of een aanbeveling voor een product of dienst waarvan de handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of wat dies meer zij, is genoemd, betekent niet een goedkeuring of aanbeveling door Fakka. Het gebruikmaken van de links naar andere pagina’s of andere sites is voor eigen risico en wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang tot zulke sites van de hand.

Gedragscode:

Iedere gebruiker van www.Fakka.nl is gehouden om de wet na te leven.
Het is onder meer bij wet verboden en strafbaar met gevangenisstraffen en geldboetes om via de Fakka daden te stellen van :
• Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie. Overtreders riskeren gevangenisstraffen van een maand tot een jaar. Zo zijn bijvoorbeeld verboden : racistische uitlatingen, het propageren van nazisme, fascisme, homohaat.
• Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen al dan niet van kinderen. Het aanzetten of organiseren van prostitutie of escortediensten al dan niet rechtstreeks.Zo zijn verboden het uploaden van pornografische foto’s, het plaatsen van overdreven erotische teksten, het uitnodigen tot seksuele activiteiten (ook via privé-berichten).
• Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, aanzetten tot geweld. Het is strikt verboden boodschappen of beelden waar dan ook op deze website te plaatsen met een inhoud die nadelig, schadelijk, misleidend, bedreigend, lasterlijk, agressief, haatdragend, kwetsend, minachtend of vulgair is of die aanzet tot geweld. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus verboden.